Deze website maakt gebruik van cookies
Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn gebruiken wij altijd functionele en analytische cookies. Dankzij functionele cookies werkt de website goed. Ze hebben ook een analytische functie. Zo maken we de website elke dag een beetje beter. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen. Door op 'Alle cookies toestaan' te klikken gaat u hiermee akkoord. U kunt uw cookievoorkeuren altijd weer aanpassen. Lees er meer over in ons privacybeleid en cookiebeleid.

Hero Images (2)
  1. Alertec Group
  2. Privacyverklaring Alertec

Privacyverklaring Alertec Group


Deze privacyverklaring is van toepassing op de gehele Alertec Group bestaande uit:
- Alertec Uitzendbureau B.V. (KvK 01101156)
- Alertec Bouw B.V. (KvK 71584269)
- Alertec Holding B.V. (KvK 01106148)
- Alertec Detachering B.V. (KvK 01106150)
- D-jobs (KvK 01101156)
- Special Projects (KvK 01101156)
- Topwurk B.V. (KvK 66965012)


Hierna te noemen “Alertec Group”, “wij”, “ons” of “onze”.


Persoonsgegevens die wij verzamelen


Wij verwerken persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening.
Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen
afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.


De (documenten met) persoonsgegevens die Alertec Group verzamelt, zijn onder meer:


- NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
- geboortedatum, geslacht
- nationaliteit, BSN-nummer, ID-bewijs, werkvergunning
- Curriculum Vitae, informatie m.b.t. opleidingen, stages en werkervaring
- informatie over kwalificaties die u zelf of via ons hebt gevolgd
- gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de
geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
- gegevens m.b.t. personeels-, salaris- en verzuimregistratie
- gegevens over beschikbaarheid

Bijzondere persoonsgegevens en/of gevoelige persoonsgegevens
Alertec Group legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan
haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming voor gegeven is, of
indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’
wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid,
gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens
en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.
Persoonsgegevens van zakelijke relaties
Onder persoonsgegevens van zakelijke relaties verstaan wij het volgende: contactgegevens
van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere
instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden.
Alertec Group verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor
ondernemingen waarmee wij zaken doen als volgt:
- voor het doen van aanbiedingen voor en/of het verstrekken van informatie over de
dienstverlening en overige activiteiten
- voor het onderhouden van een zakelijke relatie
- voor het sluiten van een opdrachtovereenkomst en deze te onderhouden
De persoonsgegevens van zakelijke relaties die wij verwerken zijn:
- namen
- contactgegevens
- functies van contactpersonen
Alertec Group kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven
indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten
behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan sollicitanten
of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (gegevensbewerkers) die namens
Alertec Group diensten verlenen. En in alle overige gevallen waarin Alertec Group hiertoe
verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis.
Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Alertec heeft de nodige
maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat
worden beschermd.

Verwerkingsdoelen/rechtmatige grondslag
Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze hr-dienstverlening,
waaronder bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie, persoonlijke
ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om:
- u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de
dienstverlening en overige activiteiten. Op deze manier kunnen wij deze ook beter
afstemmen op uw wensen en kwaliteiten. Dit wordt gedaan door onze medewerkers
en deels geautomatiseerd, bijvoorbeeld bij een vacaturealert
- u te kunnen benaderen voor nieuwsbrieven, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft
aangemeld
- uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met
bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik
gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (indien dit
voor de functie relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven), etc.
- een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te
onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren
- onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de
overheid opgelegde doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de
arbeidsmarkt aan het werk te helpen
- een opdracht bij een opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met
de opdrachtgever en een overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na
te komen
- ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van preemployment screening.
- voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van
interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en
accountantscontrole
- kwaliteitsdoeleinden zoals certificering
- subsidies, premiekortingen en dergelijke aan te vragen
- als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan,
voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder het niet beperkt tot identificatie,
arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en
nationale en internationale sanctiewetgeving
Bewaartermijn
Alertec Group zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt
noodzakelijk is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens
zijn verzameld.
Wij bewaren uw persoonsgegevens na inschrijving (indien u (nog) niet voor Alertec Group
heeft gewerkt) maximaal voor de duur van 1 jaar, tenzij u anders met ons bent
overeengekomen.
Indien u voor Alertec Group heeft gewerkt geldt er een langere bewaartermijn gezien onze
wettelijke bewaarplicht en andere wet- of (beroeps)regelgeving. Voor persoonsgegevens
m.b.t. belastingen, arbeidscontracten en financiële gegevens geldt een bewaarplicht
van 7 jaar, voor overige persoonsgegevens is dit 2 of 5 jaar.
Delen met derden
Alertec Group kan uw persoonsgegevens doorgeven aan organisaties die namens haar
diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, klanten/mogelijke werkgevers,
overheidsinstanties en andere zakelijke relaties.
Uw persoonsgegevens kunnen ook doorgegeven worden buiten Nederland. Alertec Group
heeft hiervoor de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven
persoonsgegevens adequaat worden beschermd.
Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens doorgegeven worden indien Alertec Group als
onderdeel van due diligence met betrekking tot (het uitvoeren van) een fusie, overname of
andere zakelijke transactie uw gegevens moeten bekendmaken aan de mogelijke koper of
verkoper of hun adviseurs.
De verstrekking persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang,
wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de
doelen zoals genoemd bij “Verwerkingsdoelen/rechtmatige grondslag”.
Beveiliging
Alertec Group neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en
andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens te voorkomen. Met organisaties die
uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te
zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Rechten van betrokkenen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.
Daarnaast heeft u recht op dataportabiliteit, oftewel overdraagbaarheid van
persoonsgegevens. Dit houdt in dat betrokkenen het recht hebben om de
persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van hen heeft. Maak hiervoor een
afspraak bij het hoofdkantoor van Alertec Group om langs te komen. Het is belangrijk dat u
zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren,
meenemen of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van
andere personen in te zien.
Om persoonsgegevens te laten verwijderen dient een schriftelijk verzoek ingediend te
worden. Aan de hand van dit verzoek zal Alertec Group beoordelen of aan uw verzoek moet
worden voldaan; dit recht is wel onderworpen aan wettelijke rechten of plichten die wij
kunnen hebben wat betreft het bewaren van gegevens. Indien er sprake is van een situatie
waarin wij in overeenstemming met de wet bepalen dat je verzoek om je persoonsgegevens
te verwijderen, moet worden toegekend, zal Alertec Group dit zonder onnodige vertraging
doen. U dient er wel rekening mee te houden dat Alertec Group u na verwijdering van uw
persoonsgegevens niet meer van dienst kan zijn. Mocht u opnieuw gebruik willen maken van
onze diensten, zult u zich opnieuw moeten inschrijven om ons weer van de benodigde
persoonsgegevens te voorzien.

Cookies
Alertec Group gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer,
tablet of smartphone. De met behulp van de cookies verzamelde gegevens worden gebruikt
voor het verbeteren van de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee de website en het gebruik ervan verbeteren.
U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van de browser verwijderen.
Aanvullingen en wijzigingen privacyverklaring
Alertec Group kan deze Privacyverklaring zonder schriftelijke vooraankondiging wijzigen en
bijwerken. Wij adviseren u de verklaring regelmatig door te lezen om op de hoogte te blijven
van eventuele wijzigingen.
Contactgegevens
Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens
door Alertec, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via
avg@alertec.nl of Alertec Uitzendbureau B.V., Lavendelheide 18, 9202 PD, Drachten. Mocht
u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de
privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens.